Vedtægter

Vedtægter for Uggerby Borgerforening:

§ 1
Foreningens navn er Uggerby Borgerforening.
§ 2
Foreningens formål er at varetage Uggerby by samt omegns interesse, samt at byde borgerne et samlingspunkt hvor de uden hensyn til livsstilling eller politisk syn, kan mødes til gensidig gavn og glæde. Til dette formål er Borgernes Hus erhvervet, og kan således ikke anvendes til andet formål, uden generalforsamlingens vedtagelse.
§ 3
Borgenes Hus kan kun lejes af medlemmer af foreningen. Et evt. overskud fra borgerforeningen overføres til nye arrangementver som kommer medlemmerne til gode.
§ 4
Som medlem optages enhver, der er fyldt 18 år.
§5
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves en gang årligt, normalt i januar måned. Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, dog kan den pågældende indanke sagen f0r den ordinære generalforsamlings afgørelse. Regnskabsåret slutter 30 september.
§ 6
Bestyrelsen varetager foreningens interesser og udfører generalforsamlingens beslutninger. Foredrag og selskabelige sammenkomster arrangeres af bestyrelsen. Til sådanne har foreningens medlemmer med familie og børn adgang.
§ 7
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling og afgår skiftevis med en større og en mindre halvdel. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og regnskabsfører. Bestyrelsen holder møde efter behov og behandler da, de fra medlemmerne indkomne forslag, samt hvad den finder nødvendigt.
$ 8
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggende og afholdes hvert år senest 2 måneder efter regnskabets afslutning. PÅ denne aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, ligesom kassereren oplæser det reviderede regnskab til godkendelse, Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen må indsendes skriftligt til formanden 7 dage inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bekendtgøres efter bestyrelsens skøn. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Afstemninger sker skriftligt, når et medlem forlanger det.
§ 9
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når når bestyrelsen finder anledning dertil. Eller når mindst to medlemmer i skrivelse til formanden forlanger det. En sådan skrivelse må tillige indeholde angivelse af det emne der ønskes behandlet. I sidste fald skal bestyrelsen indvarsle generalforsamlingen senest 14 dage efter skrivelsens modtagelse.
$ 10
Alle generalforsamlinger og møder ledes af formanden. I tilfælde af formandens fravær overgår ledelsen til næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem.
$ 11
Alle afstemninger vedrørende foreningen foregår ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af lovændringer kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
$ 12
Denne forening kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer stemmer imod. Ved opløsning skal foreningens eventuelle midler tilfalde en forening af samme type

Uggerby Borgerforening blev startet 1. oktober 1964. Bestyrelsen bestod af Johannes Jacobsen, Chr. Sommer, Folmer Risager, Marie Sommer, Carl Risager, Peter Jensen og Marie Sørensen.

Loven er revideret af bestyrelsen og vedtaget på generalforsamlingen den 10.11.2016